Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ

Brand LiFE  คือผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิหนึ่งคนให้   หลายคนรับ  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นช่องทางในการระดมทุน โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  และด้อยโอกาสในสังคม

 

 

 

 

 

มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ

กิจกรรมมูลนิธิ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร