Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ
หน้าแรก > มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ > ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ > กระเป๋าผ้าสีน้ำเงิน

กระเป๋าผ้าสีน้ำเงิน

แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในปี ๒๕๕๐ จะมีอัตราการเติบโตในทิศทางที่ชะลอตัว แต่จากภาวะตกต่ำของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงการที่ภาครัฐยื่นเสนอนโยบาย เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต หลายมาตรการด้วยกัน ได้เอื้อประโยชน์ให้การดำเนินธุรกิจประกันชีวิตของไทย มีอัตราการเติบโตขยายตัว อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิต ในรอบปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาทั้งในด้านของผลการดำเนินงาน และการรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทประกันชีวิต อันดับ ๒ ของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

 ในปี ๒๕๕๐ นอกเหนือจากบริษัทฯ จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการขยายตลาด โดยได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับ สถานการณ์ การแข่งขันในธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาการบริการใหม่ๆ และการสร้างสรรค์แบบประกันให้สอดคล้องกับ สภาวะตลาดต่อเนื่องตลอดปี ดังนั้น ปี ๒๕๕๐

 

จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย โดยมีผลประกอบการเติบโตในทุกๆ ด้าน ดังจะเห็นได้จากการที่ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ ให้ดูแลชีวิตคนไทยทั่วประเทศ ด้วย จำนวนกรมธรรม์ ๓,๐๑๕,๕๔๑ กรมธรรม์ คิดเป็นทุนประกันมีผลบังคับ ๔๘๘,๐๕๕ ล้านบาท รวมทั้งมีเบี้ยประกันรับรวมสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของธุรกิจด้วยเบี้ยประกันรับรวมจำนวน ๓๑,๐๐๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ร้อยละ ๒๓โดยจำแนกเป็นเบี้ยประกันปีแรกจำนวน ๔,๗๒๕ ล้านบาท เบี้ยประกันปีต่อไปจำนวน ๒๑,๑๓๑ ล้านบาท เบี้ยประกันชำระครั้งเดียวจำนวน ๕ , ๐๓๔ ล้านบาท และเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำนวน ๑๑๒ ล้านบาท

 

พร้อมทั้งมอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญา ประกันชีวิต ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้เอาประกันเป็นจำนวน ๑๕,๖๐๖ ล้านบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ร้อยละ ๑๐

 

สำหรับสถานภาพความมั่นคงทางการเงินทั้งใน ด้านจำนวนสินทรัพย์ และเงินสำรองประกันภัยกล่าวได้ว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๔๙ ถึงร้อยละ ๑๒ และร้อยละ ๑๑ ตามลำดับ โดยในปี ๒๕๕๐ มีจำนวนสินทรัพย์ทั้งสิ้น ๑๒๔,๓๘๖ ล้านบาทและเงินสำรอง ประกันภัยที่พร้อมจ่ายคืน แก่ผู้เอาประกัน จำนวน ๑๐๔ , ๔๔๗ ล้านบาท

 

นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๐ บริษัทฯ ยังได้มุ่งบริหารการลงทุนเพื่อให้สอดรับ กับนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัต ิประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลงทุน ในหลักทรัพย์ที่มั่นคง และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ที่บริหารงานโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในรูปแบบของพันธบัตร เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นทุน หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ฯลฯ โดยในปี ๒๕๕๐ สินทรัพย์การลงทุนของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๙ เป็นจำนวน
๑๑๖ , ๑๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒

 

จากเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงในทุกๆ ด้านนี้เอง ได้ส่งผลให้ในปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้รับเกียรติบัตร การจัดอันดับความน่าเชื่อถึอ ทางการเงินในระดับ A ไมนัส ( A- ) และมีมุมมองเชิงบวก จากสถาบันจัดอันดับเครดิต Standard & Poor's (S&P) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของธุรกิจคนไทย สะท้อนให้เห็น ถึงสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ฐานการตลาดที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการทำกำไรที่สูง เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง ตลอดจนการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันได้ดีถึงศักยภาพ ในการจัดการ และการบริหารองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นรากฐานสำคัญ ให้ไทยประกันชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้า อย่างมั่นคง และสามารถยืนหยัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ของธุรกิจได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

จำนวนกรมธรรม์

จำนวนกรมธรรม์

 

เงินสำรองประกันภัย

เงินสำรองประกันภัย

 

เบี้ยประกันภัยรวม

เบี้ยประกันภัยรวม

 

จำนวนเงินลงทุน

มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ

กิจกรรมมูลนิธิ

น้ำดื่ม Life

กระเป๋าผ้าสีน้ำเงิน

เสื้อและกระเป๋าผ้า

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร