Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

วัตถุประสงค์

 มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ  One for Lives Foundation (O.F.L.) หรือชื่อเดิม  มูลนิธิไทยประกันชีวิตก่อตั้งเมื่อปี 2538 มีวัตถุประสงค์
เพื่อบำเพ็ญทานในกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆโดยมิได้หมายค้ากำไรรวมทั้งการบรรเทาทุกข์สงเคราะห์ชุมชน  ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา
การวิจัยค้นคว้าของเยาวชน

    โดยในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ” พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในด้านการอนุเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผ่านการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วย ด้อยโอกาส
จำนวน 3 กองทุน ดังนี้


  1. กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็ก 

  2. กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งสตรี

  3. กองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการยอมรับและระลึกถึงจากลูกค้า และสาธารณชน


พันธกิจ   : ดำเนินกิจกรรมระดมทุนให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารสุขในกลุ่มเด็ก สตรี และคนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร