Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > เคียงข้าง > คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   ด้วยความใส่ใจต่อลูกค้าคนสำคัญที่มีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตหลากหลายต่างกันไป ไทยประกันชีวิต
จึงจัดตั้งคลับพิเศษขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์
ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้าง
สรรค์ขึ้น
ให้สอดรับกับรสนิยมความชื่นชอบของลูกค้า
แต่ละคนในวาระต่างๆ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
ความสำคัญของสถาบันครอบครัวเสริมสร้างจิตใจ
เพิ่มพูนทักษะความรู้อันเป็นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถติดตามข่าวสาร
สิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1124 กด 5 แล้วกด 3 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
และ
www.facebook.com/thailifeclub
 

 
คิดเคียงข้างทุกชีวิต

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร