Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > เคียงข้าง > ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์
  "ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์" (Thai Life Insurance Medicare) ไม่ใช่บริการใหม่ แต่เป็นบริการที่บริษัทฯ เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2541
โดยใช้ชื่อว่า "ไทยไลฟ์ แคร์" และวันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์" ซึ่งเป็นบริการพิเศษ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก
ในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้เอาประกันของบริษัทฯ ที่ทำประกันชีวิต และซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่
ประกันสุขภาพ (สภ.) การประกันสุขภาพ VIP พิเศษ หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และมีอายุกรมธรรม์เกิน 90 วันขึ้นไป


 

สำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) สามารถใช้สิทธิ์เพื่อรับการรักษาพยาบาลทั้งในกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในได้ทันทีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุ หรือป่วยไข้ และจำเป็นต้องเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สามารถขอรับบริการนี้ได้จาก
โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญา โดยผู้เอาประกันต้องปฏิบัติดังนี้

 
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่ามีประกันภัยของบริษัทฯ กรณีผู้ป่วยในแสดงหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
และสำหรับกรณีผู้ป่วยนอก (สัญญาประกันอุบัติเหตุ) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุ
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น
4. ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
 
 
ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ให้บริการ Fax Claim โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญาทั้งหมด 212 แห่ง กระจายอยู่ ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิผู้เอาประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Website ทั้งกรณี ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพื่อตอบสนองการบริการ ที่มากกว่าการประกันชีวิต และสร้างความอบอุ่นใจ เมื่อยามบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ของผู้เอาประกัน จึงเปิดให้บริการอนุมัติวงเงินค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
เพื่อจะมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าท่านมีความจำาเป็นที่ต้องย้ายสถานพยาบาลฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่ต้อง ออกจากโรงพยาบาล ณ ช่วงเวลาใด สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
โดยเริ่มให้บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 ติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือสอบถามข้อมูลการเคลมอื่นๆ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ในเวลา 08.30 – 17.00 น
โทรศัพท์ 02 246 9525-26 (6 คู่สาย) หรือ 02 247 0247 ต่อ 3582
e-mail : tlmedicare@thailife.co.th
 

 

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร