Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > TestTong

TestTong

 

มอบเงินสินไหมแก่ครอบครัวตำรวจ สน.ห้วยขวาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

พ.ต.ท.พรเทพ สูติปัญญา รองผู้กำกับการฝ่ายจราจร สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง รับมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจสน.ห้วยขวาง จาก คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ต.ศิริชัย สังข์ทิพย์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยปัจจุบันมีสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ สน.ห้วยขวาง สน.สุทธิสาร สน.ดินแดง สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทองหล่อ สภ.สำโรงเหนือ สภ.เมืองนนทบุรี และสภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วรวม ๒๐ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท

 
 

นับสนุนกิจกรรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี มอบของที่ระลึกแก่คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทฯ เนื่องในโอกาสที่บริษัทไทยประกันชีวิตได้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ “จิตรกรรมประยุกต์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร” ประจำปี ๒๕๕๒ รวม ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำผลงานของนักเรียนศิลปาชีฟที่สำเร็จการอบรบ แล้วมาจำหน่าย เพื่อหารายได้สมทบทุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสจากทั่วทุกภาคของประเทศ

 
 

มอบเงินสินไหมแก่ครอบครัวตำรวจ สน.ห้วยขวาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

พ.ต.ท.พรเทพ สูติปัญญา รองผู้กำกับการฝ่ายจราจร สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง รับมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจสน.ห้วยขวาง จาก คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ต.ศิริชัย สังข์ทิพย์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยปัจจุบันมีสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ สน.ห้วยขวาง สน.สุทธิสาร สน.ดินแดง สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทองหล่อ สภ.สำโรงเหนือ สภ.เมืองนนทบุรี และสภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วรวม ๒๐ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท

 
 

นับสนุนกิจกรรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี มอบของที่ระลึกแก่คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทฯ เนื่องในโอกาสที่บริษัทไทยประกันชีวิตได้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ “จิตรกรรมประยุกต์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร” ประจำปี ๒๕๕๒ รวม ๓ ครั้ง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำผลงานของนักเรียนศิลปาชีฟที่สำเร็จการอบรบ แล้วมาจำหน่าย เพื่อหารายได้สมทบทุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสจากทั่วทุกภาคของประเทศ

 
 

มอบเงินสินไหมแก่ครอบครัวตำรวจ สน.ห้วยขวาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

พ.ต.ท.พรเทพ สูติปัญญา รองผู้กำกับการฝ่ายจราจร สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง รับมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจสน.ห้วยขวาง จาก คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ต.ศิริชัย สังข์ทิพย์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยปัจจุบันมีสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ สน.ห้วยขวาง สน.สุทธิสาร สน.ดินแดง สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ทองหล่อ สภ.สำโรงเหนือ สภ.เมืองนนทบุรี และสภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วรวม ๒๐ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร